Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Βύρωνα την Δευτέρα 23.11.2020

periagogis2

Την Δευτέρα 2-11-2020, και ώρα 10:00 -12:00 θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη  συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης αναφορικά με την υποβολή εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ΦΗΧ) για το έτος 2021.
 2. Λήψη απόφασης αναφορικά με την επιβολή και τον καθορισμό του συντελεστή του Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους Καθαριότητας και Φωτισμού για το έτος 2021.
 3. Λήψη απόφασης περί καθορισμού των τελών που επιβάλλονται για τη χρήση των Κοινοχρήστων Χώρων για το έτος 2021.
 4. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό συντελεστή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.).
 5. Λήψη απόφασης αναφορικά με την υποβολή εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό των Τελών Διαφήμισης έτους 2021.
 6. Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας, έγκριση της αντίστοιχης μελέτης, των όρων διαπραγμάτευσης και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης, για την εφαρμογή διαχείρισης βρεφικών-παιδικών σταθμών PreSchoolWeb.
 7. Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω αποκλειστικότητας, έγκριση της αντίστοιχης μελέτης, των όρων διαπραγμάτευσης και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης, για την εφαρμογή μελετών ACE ERP Ecm-Κατασκευή, ACE ERP Ecm- Μελέτη/Κοστολόγηση και ACE ERP Ecm-ΣΑΥ/ΦΑΥ, που χρησιμοποιείται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.
 8. Λήψη απόφασης για έγκριση σύναψης σύμβασης με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, έγκριση της αντίστοιχης μελέτης, των όρων διαπραγμάτευσης και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής διαπραγμάτευσης, για προμήθεια μασκών και γαντιών μιας χρήσης για το προσωπικό του Δήμου.
 9. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης για θεατρική εξ΄αποστάσεως παράσταση στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου.
 10. Κήρυξη ως άγονης της δημοπρασίας αναφορικά με την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου (κυλικείου) στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Βύρωνα «Χρήστος Ταμπαξής»
 11. Έγκριση Πρακτικών Διενέργειας του συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της παροχής υπηρεσιών «Συντήρησης Δενδροστοιχιών 2020-2021» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.
 12. Έγκριση της μελέτης και κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού «Ασφάλιση οχημάτων 2021».
 13. Υποβολή λογαριασμού εσόδων και εξόδων μηνός Οκτωβρίου έτους 2020.
 14. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωση του αποτελέσματος Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Κάτω των Ορίων» για την εκτέλεση της προμήθειας ρυμουλκούμενου container για μεταφορά απορριμμάτων.
 15. Ένταξη έργων, εργασιών, προμηθειών κλπ. Δήμου για πληρωμή από πιστώσεις ΣΑΤΑ και ΣΑΤΑ σχολείων.
 16. Έγκριση πρόσληψης ενός ατόμου με σύμβαση ΙΔΟΧ διάρκειας 8 μηνών λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας κατά τις διατάξεις του αρ. 74 ν. 4745/2020.
 17. Έγκριση επιχορήγησης Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Χορού Ντάνκαν.

Εφόσον όμως δεν επιτευχθεί απαρτία εξαιτίας της αδυναμίας σύνδεσης μελών που επιθυμούν να συμμετέχουν, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 167 παρ.1 του Ν.3852/2010, με τα ίδια θέματα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here