ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ:ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΣ ΕΡΓΟΥ “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΩΝ ΑΜ 28_19”

0
232

Ο Δήμος Ηλιούπολης διενεργεί συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΟΣΤΥΛΑΚΙΩΝ » Α.Μ. 28/2019 συνολικού προϋπολογισμού 48.462,00,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.με το σύστημα προσφοράς «Ενιαίου ποσοστού έκπτωσης» (άρθρο 125 Ν.4412/16).

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη 10/12/2019 και ώρα 10.00 πμ (λήξη προσφορών).

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν α) φυσικά η νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που ανήκουν στην κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 της διακήρυξης.

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 781,58€(επτακόσια ογδόντα ένα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά) με ισχύ 210 ημερών.

Το χρονικό διάστημα δέσμευσης της προσφορά είναι 6 μήνες. Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.

Το έργο χρηματοδοτείται από ανταποδοτικά.

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του έργου είναι έξι (6)μήνες.

Η πληρωμή του έργου θα γίνει τμηματικά μετά την πιστοποίηση κάθε λογαριασμού. Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί.

Τα τεύχη διαγωνισμού και το έντυπο οικονομικής προσφοράς είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου στο www.ilioupoli.gr 

Το έντυπο οικονομικής προσφοράς χορηγείται ηλεκτρονικά από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών (Σοφοκλή Βενιζέλου 112-114 Ηλιούπολη Τ.Κ. 16310 1ος όροφος) σφραγισμένο και αριθμημένο μέχρι 09/12/2019 μετά από αίτημα που υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς μέσω email στην διεύθυνση dh.texniki@gmail.com , με τα εξής στοιχεία: τον τίτλο του έργου στο οποίο θα συμμετάσχουν, επωνυμία, τηλέφωνο – fax,email .

Περισσότερες πληροφορίες, δίδονται στο τηλέφωνο 210-9970087,fax 210-9970097, αρμόδιος υπάλληλος Κελέσης Νικόλαος.

Για περισσότερα πατήστε εδώ:

1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜ 28_19
2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΜ 28_19
3.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΜ 28_19
4.ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ AM 28_19
5.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΜ 28_19
6.ΤΕΥΔ ΑΜ 28_19
7.243_19 ΑΟΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛ.& ΟΡΩΝ_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΜ 28_19

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΛΙΟΥΟΠΟΛΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΗ:ilioupoli.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here