Δήμος Βύρωνα: Εγκρίθηκε η δαπάνη 10.000 ευρώ που αφορά προμήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα

periagogis2

Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 66, 67 και 68 του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 14 Α’ /28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
β) του άρθρου 10 του Ν. 437/15 (ΦΕΚ 129 Α’/17.10.2015)
γ) του N. 346/06 (ΦΕΚ 114 Α’/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
δ) του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α’/05.08.2016 τεύχος Α’): «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»
ε) του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147 Α’/08.08.2016) ή του προεδρικού διατάγματος ή οποιασδήποτε
κανονιστικής διοικητικής πράξης προβλέπει ρητά ή έμμεσα τη συγκεκριμένη δαπάνη
στ) του άρθρου 20 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α’/19-07-2018)
2. Την αναγκαιότητα της δαπάνης για προμήθεια τροφής αδέσποτων ζώων σύμφωνα με το
υπ’ αριθμ. 6122/1-03-2020 τεκμηριωμένο αίτημα Δημάρχου Βύρωνα.
3. Το γεγονός ότι το ποσό της δέσμευσης με την παρούσα πίστωση είναι εντός του εγκεκριμένου ποσοστού διάθεσης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Εγκρίνουμε τη δαπάνη που αφορά Προμήθεια τροφής για αδέσποτα ζώα και δεσμεύουμε ποσό ύψους € ΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ
ΕΥΡΩ ( 10.000,00 ), για την πληρωμή της σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ οικ. έτους 2020 με Κ.Α.Ε. 35.6162.0002