Δήμος Βύρωνα: Άρχισε η υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Συσσίτιο

Ο Δήμος σας ενημερώνει ότι τον Ιούλιο 2020 θα πραγματοποιηθεί νέα αξιολόγηση των αιτημάτων συμμετοχής των κατοίκων που επιθυμούν να ενταχθούν στις Δομές παροχής βασικών αγαθών: ”Κοινωνικό Παντοπωλείο” και “Παροχής Συσσιτίου” για το προσεχές διάστημα Αύγουστο έως και Ιούλιο 2021.

Η αξιολόγηση θα γίνει με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια βάσει συστήματος μοριοδότησης που έχει εγκρίνει ο Δήμος Βύρωνα.

Όσοι κάτοικοι του δήμου Βύρωνα λαμβάνουν ήδη παροχές από τις Δομές για τους μήνες Αύγουστο – Ιούνιο 2020 και επιθυμούν να επανενταχθούν για το διάστημα Αύγουστο έως και Ιούλιο 2021, θα υποβάλλουν εκ νέου την αίτηση τους με τα πρόσφατα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Όσοι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι έχουν υποβάλλει αίτηση συμμετοχής από την 1η Ιανουαρίου 2020 και έπειτα θα αξιολογηθούν με τα νέα αιτήματα για να ενταχθούν αν πληρούν τις προϋποθέσεις το προσεχές διάστημα (Αύγουστο – Ιούλιο 2021).

Παρακαλούμε για οποιαδήποτε αλλαγή στοιχείων των αιτημάτων που έχουν δηλωθεί από τον Ιανουάριο και μετά θα πρέπει να ενημερώσετε άμεσα τους κοινωνικούς λειτουργούς των Δομών.

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψήφιους:

1.Αίτηση ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

2.Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και της άδειας παραμονής σε ισχύ για αλλοδαπούς όλων των μελών.

3.Φωτοτυπία λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας (ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Η΄ΝΕΡΟ). από τον οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.

4.Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όχι παλαιότερο των 6 μηνών).

5.Φωτοτυπία πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος τρέχοντος έτους 2019 – ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ.

6.Φωτοτυπία πρόσφατης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος Ε1 (φορολογικού έτους 2019) – ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ.

Δικαιολογητικά κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου δικαιούχου:

 1. Για τους ανέργους, Βεβαίωση Ανεργίας σε ισχύ ή διακοπή επαγγέλματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες – όλων των ενήλικων μελών.
 2. 8. Σε περίπτωση αναπηρίας, Φωτοτυπία Πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) σε ισχύ, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας (67% και άνω).
 3. 9. Για τους διαμένοντες σε ενοικιαζόμενη κατοικία, Φωτοτυπία μισθωτηρίου συμβολαίου σε ισχύ.
 4. 10. Σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης,φωτοτυπία δήλωσης ακινήτων Ε9.
 5. Σε περίπτωση φιλοξενίας του αιτούντος, Υπεύθυνη Δήλωση του ατόμου από το οποίο φιλοξενείται (στην οποία θα δηλώνεται και το χρονικό διάστημα φιλοξενίας),καθώς και τα φορολογικά του στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η φιλοξενία.
 6. Για τα προστατευόμενα μέλη από 18 έως 24 ετών, απαιτείται Βεβαίωση σπουδών ή Βεβαίωση ανεργίας.
 7. Σε περίπτωση διάστασης ή διαζυγίου, τα δικαιολογητικά που θα την αποδεικνύουν (διαζύγιο ή αγωγή διαζυγίου ή πρόσφατη σχετική δήλωση στη Δ.Ο.Υ).
 8. Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο θεωρηθεί χρήσιμο από τον/την κοινωνικό/ή λειτουργό (ανάλογα με την περίπτωση του αιτούντος).

Ειδικότερα, οι Δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) υποχρεούνται να προσκομίσουν μόνο τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 •  Βεβαίωση έγκρισης
 • Αίτηση
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και της Άδειας παραμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.

 Σε περίπτωση μεταβολής του τόπου διαμονής ή και της κοινωνικο-οικονομικής τους κατάστασης (όπως γάμος, απόκτηση τέκνου, διάσταση, διαζύγιο, έναρξη εργασίας, συνταξιοδότηση, συνοίκηση, μεταβολή περιουσιακών στοιχείων κλπ.) του αιτούντος –ο οποίος καθίσταται δικαιούχος της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών- ο δικαιούχος θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία για τις μεταβολές που πραγματοποιήθηκαν, προσκομίζοντας και σχετικά παραστατικά/ αποδεικτικά έγγραφα, όπου αυτό χρειάζεται.

Το διάστημα ένταξης των δικαιούχων στις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών ορίζεται σε ένα (1) έτος. Μετά τη λήξη του έτους και για την επανένταξή τους να είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση των στοιχείων στην οποία οι ωφελούμενοι θα προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που θα κριθούν απαραίτητα κατά περίπτωση.

Οι ενδιαφερόμενοι κάτοικοι που επιθυμούν να ενταχθούν ως δικαιούχοι στις Δομές το προσεχές διάστημα ενός έτους, μπορούν να απευθύνονται για να αιτηθούν:

Ιθώμης 6, Αγορά Βύρωνα. Δευτέρα – Παρασκευή

Ώρες: 10.00 – 14.00

Tηλ. Επικοινωνίας:  2107653054

Email: koin.pant@dimosbyrona.gr

        koin.sissitio@dimosbyrona.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here